Personuppgifter

Information om personuppgiftsbehandling i WIS

Inom ramen för administrationen av WIS behandlar MSB personuppgifter om användarna. De uppgifter vi behandlar är namn, e-postadress, arbetstelefonnummer och liknande. Huvudsakligen s.k. harmlösa personuppgifter omfattas således av behandlingen.

Behandlingen av personuppgifter är en förutsättning för att MSB ska kunna ge användarna rättighet att logga in, läsa och lägga in information i WIS.

Uppgifterna kommer att vara tillgängliga för MSB samt övriga aktörer som har tillträde till WIS.

Användarna har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204; PuL) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till MSB, få besked om vilka personuppgifter om användaren som myndigheten behandlar och hur dessa behandlas.

Användaren har också rätt att enligt 28 § PuL begära rättelse av personuppgifter som behandlas av MSB.

Kontaktväg

Om du önskar kontakta MSB kan följande adress användas:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 Karlstad

WIS - Skyddat webbaserat informationssystem | Versionsinformation

Om WIS | Cookies | Personuppgifter